Odluke i zapisnici

14. sjednica Gradskog vijeća – 24. rujna 2018.

Odluka o prodaji nekretnine

 

13. sjednica Gradskog vijeća – 17. rujna 2018.

1. Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu gradonacelnice za razdoblje od 1. sijecnja do 30. lipnja 2018. godine
2. Polugodisnji Izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za razdoblje 1. – 6. 2018. godine
3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na temelju projekta „Uredenje djecjeg igralista u Varazdinskim Toplicama“
Opis projekta „Uređenje dječjeg igrališta u Varaždinskim Toplicama“

Službeni vjesnik varaždinske županije broj 66/18

 

12. sjednica Gradskog vijeća – 26. srpnja 2018.
1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini
2. Odluka o kapitalnoj pomoći obitelji Jakopčić
3. Odluka o izmjeni prometnog uređenja na javnim i nerazvrstanim cestama te javnim parkiralištima na području Varaždinskih Toplica.

Službeni vjesnik varaždinske županije broj 53/18

11. sjednica Gradskog vijeća – 18. lipnja 2018.

1. Izmjena i dopuna Statuta Grada Varazdinskih Toplica
2. Odluka o javnim priznanjima Grada Varazdinskih Toplica
3. Odluka o ukidanju naplate parkiranja na javnim parkiralistima na podrucju Grada Varazdinskih Toplica
4. Izmjena i dopuna Proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu:
– Izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
– Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. – 2020. godinu
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini
– Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
– Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
5. Odluka o prestanku koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s podrucja Grada Varazdinskih Toplica sporazumom stranaka
6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na podrucju Grada Varazdinskih Toplica

Službeni vjesnik varaždinske županije broj 42/18

 

10. sjednica Gradskog vijeća – 15. svibnja 2018

1. Odluka o donosenju Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2018. – 2023. godine
   — Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Varaždinske Toplice
2. Zaključak o prihvaćanju izvještaja gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
   — Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.
4. Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu

Službeni vjesnik varaždinske županije broj 32/2018

9. sjednica Gradskog vijeća – 13. travnja 2018

1. Zakljucak o prihvacanju Izvjestaja o radu trgovackog drustva Forum Toplice d.o.o. Varazdinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 31.12.2017. godine te o poduzetim radnjama uprave i Nadzornog odbora drustva u razdoblju od 01.01. – 10.04.2018
2. Odluka o utvrdivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predskolskog odgoja i obrazovanja u Djecjem vrticu Tratincica Varazdinske Toplice
3. Odluka o sufinanciranju troskova redovitog programa predskolskog odgoja i obrazovanja djece s podrucja Grada Varazdinskih Toplica u ustanovama drugih osnivaca
4. Rjesenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeca Grada Varazdinskih Toplica
5. Odluka o visini naknada predsjedniku Gradskog vijeca, clanovima Gradskog vijeca,
te njihovih stalnih i povremenih radnih tijela

6. Odluka o placi i drugim pravima gradonacelnice i zamjenika gradonacelnice iz radnog odnosa
7. Odluka o naknadi za rad gradonacelnice i zamjenika gradonacelnice koji duznost obnasaju bez zasnivanja radnog odnosa
8. Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca te nacinu postupanja s napustenim ili izgubljenim zivotinjama te drugim zivotinjama
9. Odluka o izboru osobe kojoj ce se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko – higijenicarske sluzbe na podrucju Grada Varazdinskih Toplica
10. Odluka o suglasnosti za nabavu usluge izrade Istrazivacke studije termo-mineralnog izvorista Varazdinske Toplice
11. Zakljucak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Opcinskog suda u Varazdinu
12. Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
13. Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
14. Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu, tvrtke Eko-Flor Plus d.o.o.
15. Izvjesce o radu gradonacelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

 

SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE BROJ 25/2018

 

8. sjednica Gradskog vijeća – 29. siječnja 2018

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeca Grada Varazdinskih Toplica
Izmjene i dopune Statuta Grada Varazdinskih Toplica
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima
Odluka o nacinu pruzanja javne usluge pri kupljanja mijesanog komunalnog otpada
Odluka o rasporedivanju sredstav a za fin. politickih stranaka

 

SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE BROJ 4/2018

 

Odluka o godišnjem planu raspisivanja javnih poziva (javnih natječaja) za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro, a koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva na području Grada Varaždinskih Toplica

 

7. sjednica Gradskog vijeća – 21. prosinca 2017
1.a – Proracun Grada Varazdinske Toplice za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu te Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. – 2020. godinu
1.b – Program javnih potreba Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
1.c – Program odrzavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
1.d – Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
1.e – Program koristenja sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2018. godini
1.f – Program koristenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
1.g – Program utroska sumskog doprinosa za 2018. godinu
2. – Odluke o izvrsavanju Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
3.a – Izmjene i dopune Proracuna za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu te Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu
3.b – Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3.c – Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3.d – Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3.e – Izmjene i dopune Programa koristenja sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2017. godini
4. – Odluka o stipendijama Grada Varazdinskih Toplica
5. – Zakljuack o prihvacanju Godisnje analize stanja sustava civilne zastite na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017.
6. – Plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2018. godini.
7. – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvrsavanju Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
8. – Odluka o zahtjevu za prodajom nekretnine

6. sjednica Gradskog vijeća – 27. studenog 2017

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeca

1. Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Varazdinskih Toplica
2. Odluka o sufinanciranju troskova produzenog boravka u Osnovnoj skoli Antuna i Ivana Kukuljevica Varazdinske Toplice u nastavnoj godini 2017.:2018.
3. Odluka o priznanju prava vlasnistva i izdavanju tabularnih isprava
4. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima od znacenja za Grad Varazdinske Toplice
5. Zakljucak o neprihvacanju izvjestaja o radu trgovackog drustva Forum Toplice d.o.o. Varazdinske Toplice za 2016. godinu
6. Zakljucak o neprihvacanju izvjestaja o radu trgovackog drustva Forum Toplice d.o.o. Varazdinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.09.2017. godine.
7. Odluka o otpisu potrazivanja Grada Varazdinskih Toplica
8. Zakljucak o prihvacanju izvjesca revizije financijskih izvjestaja i poslovanja za 2016. godinu
8.a Izvjesce revizije financijskih izvjestaja i poslovanja za 2016. godinu
9. Odluka o suglasnosti za dugorocno zaduzivanje trgovackog drustva FORUM TOPLICE d.o.o. i izdavanju jamstva Grada Varazdinskih Toplica u svrhu provedbe investicije
10. Odluka o suglasnosti na provedbu projekta iz podrucja sigurnosti cestovnog prometa
11. Zakljuack o prihvacanju izvjesca revizije ucinkovitosti naplate i utroska prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem
11.a Izvjesce revizije ucinkovitosti naplate i utroska prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem
12. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreca na podrucju Grada Varazdinskih Toplica

 

 

 

Odluka o osnivanju nacelnika, zamjenika nacelnika i clanova Stozera civilne zastite Grada V.T.
Plan prijma na strucno osposobljavanje
Plan prijma u sluzbu u JUO
Pravilnik o uvjetima i postupku finac. i ugovaranja programa i projekata od interesa za opce dobro
Rjesenje o imenovanju clanova Nadzornog odbora Forum Toplice d.o.o.

 

5. sjednica Gradskog vijeća – 30. kolovoza 2017

Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Izmjene i dopune Strategije
Izmjene i dopune Proračuna
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Plan razvojnih programa
Izvješće o radu gradonačelnice
Zaključak o prihvaćanju izvješća Gradonačelnice
Suglasnot za dugoročno zaduživanje td Forum Toplice d.o.o.
Srerdnjoročni trogodišnji plan davanja koncesija
Plan davanja koncesija za 2018
Odluka o kapitalnoj pomoći Forumu

4. sjednica Gradskog vijeća – 25. srpnja 2017.

Odluka o dodjeli javnih priznanja
Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta
Odluka o raspoređivanju sredstava
Odluka o suglasnosti za provedbu kapitalnih i tekućih projekata

 

3. sjednica Gradskog vijeća – 06. srpnja 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna
Projekcija Proračuna
Proračun 2017.
Odluka o suglasnosti na provedbu projekta Aglomeracija
Plan razvojnih programa
Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastr.
Program javnih potreba
Program korištenja sredstava naknade za nezakonito
Program održavanja komun. infrastr.
Zapisnik

 

2. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 30. lipnja 2017.

Godisnji izvjestaj
Komisija za statut
Odluka o gradskim porezima
Odluka o povjeravanju poslova
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Rjesenje o imenovanju socijalnog vijeca
Rjesenje o osnivanju Komisije za financije
Zapisnik


Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika proračuna Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine, objavljena u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“ br. 4 od 9. veljače 2017. godine.

 

32. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 20. prosinca 2016.

Odluka o utvrđivanju plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždinskih Toplica

Zaključak o prihvaćanju godisnje analize sustava Civilne zaštite

Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika

Zaključak o usvajanju Izvješća u prostoru

 

31. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 29. studenoga 2016.

Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždinskih Toplica

Izvještaj gradonačelnice o stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa za izradu izmjene i dopune prostornog plana

Izvještaj o radu trgovačkog duštva Forum Toplice d.o.o. Varaždinske Toplice

 

30. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 22. studenoga 2016.

Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o mreži nerazvrstanih cesta

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Varaždinskih Toplica za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095, 2097 k.o Hrastovec Toplički“

 

19. listopada 2016.

Odluka – Provedba strateške procjene utjecaja na okoliš za strategiju razvoja grada Varaždinske Toplice

 

29. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 15. rujna 2016.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od značenja za Grad Varaždinske Toplice

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja javnog isporučitelja vodnih usluga Varkom-a d.d. na području Grada Varaždinskih Toplica za projekt „ Produženje vodovodne mreže visoke zone naselja Hrastovec“

Plana davanja koncesija za 2017. godinu

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelovima nerazvrstane ceste

 

 

28. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 26. srpnja 2016.

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada u 2016.

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa

Odluka o prodaji nekretnina

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

Zaključak o usvajanju izvješća Vatrogasne zajednice Grada

Zaključak vezan za izgradnju zapadne obilaznice

 

27. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 30. svibnja 2016.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mrezi nerazvrstanih cesta u Varazdinskim Toplicama

 

26. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 02. svibnja 2016.

Rjesenje o izboru predsjednika Gradskog vijeca Grada Varazdinskih Toplica

Rjesenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeca Grada Varazdinskih Toplica

Izvjesce mandatne komisije

 

25. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 29. ožujka 2016.

Zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavicajnog muzeja Varazdinske Toplice Statut Zavicajnog muzeja Izvjesce gradonacelnice o gospodarenje otpadom 2015

Izvjesce gradonacelnice o gospodarenje otpadom 2015

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o izvrsenju plana gospodarenja otpadom u 2015

Zakljucak izvjesce o radu gradonacelnice

Zakljucak – Izvjesce o programu odrzavanja komunalne infrastrukture

Odluka o promjeni granice naselja

Odluka o kupnji nekretnine

Odluka o koeficijentima za obracun placa sluzbenika i namjestenika

Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture za 2015

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o obavljenoj reviziji ucinkovitosti upravljanja nekretninama

24. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 4. veljače 2016.

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obracun place

Odluka o rasporedjivanju sredstava za financiranje politickih stranaka u 2016 godini

Rjesenje o imenovanju ravnateljice Djecjeg vrtica Tratincica Varazdinske Toplice

zakljucak o usvajanju izvjesca Eko flora

Zakljucak o davanju suglasnosti Varkomu

23. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 21. prosinca 2015.

Proracun Grada za 2016

Zakljucak o donosenju Plana razvoja sustava civilne zastite za 2016

Zakljucak o prihvacanju godisnje analize za 2015

Godisnja analiza stanja sustava civilne zastite

II. Izmjene i dopune Proracuna za 2015.

Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2016.

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

Plan razvoja sustava civilne zastite za 2016

Plan razvojnih programa za 2016. -2018.

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2016

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2016 godinu

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016

Projekcija proracuna Grada za 2016.-2018 (1)

 

 

 

22. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 04. studenoga 2015.

Suglasnost Varkomu Varazdin za provedbu ulaganja u projekt vodoopskrbe

Izmjena Odluke o sufinanciranju troškova boravke djece u privatnim vrticima

Odluka o izboru osobe za odrzavanje javne rasvjete

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

21. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 29. rujna 2015.

Zakljucak o prihvacanju izvjesca gradonacelnice

Izmjene i dopune plana razvojnih programa invest 2015

Izvjesce Mandatne komisije

Izvjesce o radu gradonacelnice sijecanj lipanj 2015

odluka o izmjeni odluke o placi i drugim pravima gradonacelnika i zamjenika gradonacelnika iz radnog odnosa

Odluka o izmjeni Odluke o stipendijama

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna 1-6-2015

Prve izmjene i dopune Proracuna za 2015 godinu

Rjesenje o razjesenju i imenovanju clana stozera zastite i spasavanja

20. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 03. rujna 2015.

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu

Izmjena Odluke o nerazvrstanim cestama

Izvjesce Mandatne komisije

Odluka o kratkorocnom zaduzenju

19. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 30. lipnja 2015.

Odluka o dodjeli nagrada i medalja

Odluka o donosenju Plana zastite i spasavanja

Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca Forum Toplice

Zakljucak Varkom Vodovod Hrastovec-Boricevec-Petkovec

18. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 27. svibnja 2015.

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada za 2014

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima

Odluka o sufinanciranju troskova boravka djece u privatnim vrticima

Odluka o utvrdivanju prestanka mandata predsjedniku Gradskog vijeca

17. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 31. ožujka 2015.

Izvjesce gradonacelnice o gospodarenje otpadom 2014

Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredjaja

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture

izvjesce o radu gradonacelnice srpanj prosinac 2014

Odluka o donosenju 3. ciljanih Izmjena i dopuna PPUG

Odluka o donosenju Strategije razvoja Grada Varazdinskih Toplica

Odluka o rasporedjivanju sredstava za financiranje politickih stranaka u 2015 godini

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

odredbe za provodjenje Prostornog plana

ZAKLJUCAK O PRIHVACANJU IZVJESCA GRADONACELNIKA

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o gospodarenju otpadom u 2014

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu davatelja javne usluge odvoza otpada

16 sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – 30. siječnja 2015. godine

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZASTITE I SPASAVANJA ZA 2014. GODINU

ODLUKA O DAVANJU NA UPRAVLJANJE GROBLJIMA FORUMU

Odluka o izmjena Odluke o grobljima

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 2015

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA

ODLUKA O PRENOSU RESURSA VLASTITOG POGONA U FORUM TOPLICE

Odlukao razrjesenju i imenovanju predsjednika Gradskog povjerenstva za procjenu steta od elementarnih nepogoda

PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2015

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJIU RAZVOJA SUSTAVA ZASTITE I SPASAVANJA ZA 2015.

SREDNJOROCNI PLAN DAVANJA KONCESIJA 2015-17

ZakljuCak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta

Zakljucak o davanju suglasnosti na razvojene programe za vodoopskrbne kapitalne gradevine ZAKLJUCAK O DONOSENJU SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZASTITE ZAKLJUCAK O PRIHVACANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA ZASTITE I SPASAVANJA

Zakljucak o usvajanju Izvjesca Vatrogasne zajednice Grada

15. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – srijeda, 05. prosinca 2014.

Rjesenje o izboru predsjednika Gradskog vijeca

Rjesenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeca

II Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2014

II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uredaja za 2014

II Izmjene plana razvojnih programa za 2014

II Izmjene i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014

II. Izmjene i dopune Proracuna Grada Varazdinske Toplice za 2014.

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2015

Odluka o utvrdivanju prestanka mandata predsjedniku Gradskog vijeca

plan razvojnih programa investicija 2015

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2015

Program javnih potreba za 2015

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015

Projekcija proracuna za 2016 – 2017

Proracun Grada Varazdinskih Toplica za 2015

14. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – srijeda, 05. studenoga 2014.

IZVJESCE MANDATNE KOMISIJE

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA 2014

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI 2014

CILJANE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

Odluka o dopunama Odluke o stipendijama Grada Varazdinskih Toplica

Rjesenje o razrjesenju potpredsjednika Gradskog vijeca

Zapisnik sa 14. sjednice Gradskog vijeca

 

13. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – četvrtak, 11. rujna 2014.

Izmjena Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Varazdinskih Toplica

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada za I – VI 2014

izvjesce o radu gradonacelnice sijecanj – lipanj 2014

Zapisnik sa 13 sjednice Gradskog vijeca

 

12. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – srijeda, 30. srpnja 2014.

Odluka o izboru osobe za odrzavanje javne rasvjete

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika u JUO

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Varazdinskih Toplica u 2014. godini

zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeca

 

11. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – ponedjeljak, 30. lipnja 2014. godine

Rjesenje o imenovanju ravnateljice Zavicajnog muzeja

I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2014

I. Izmjene i dopune PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2014I.

Izmjene i dopune Projekcije Proracuna za 2015 – 2016I.

Izmjene i dopune Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za 2014

IZMJENE I D 2014 PROGRAM GRADNJE 2014

IZMJENE I D PROGRAM ODRZAVANJA KOM INFRA 2014

IZMJENE I DOPUNE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

Odluka o davanju u zakup i kupoprodaji proslovnih prostora

ODLUKA O IZMJENAMA I ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Odluka o osnivanju Savjeta za zastitu potrosaca javnih usluga

ODLUKA O UPORABI ELEKTROAKUSTICKIH UREDJAJA I PREKORACENJU DOPUSTENE RAZINE BUKE

Odluka o uređenju prometa u Selnickoj i Cvjetnoj ulici u Varazdinskim Toplicama

Odluka o utvrdjivanju javnih priznanja Grada Varazdinskih Toplica

Rjesenje o imenovanju Savjeta za zastitu potrosaca

Rjesenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Varazdinskih Toplica

 

 

10. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – petak, 30. svibnja 2014. godine

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Grada za 2013

Izmjena Odluke o prodaji robe izvan prodavoanice

Izvjesce gradonacelnice o gospodarenje otpadom

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika

Odluka o izmjeni Odluke o utvrdivanju javnih priznanja

Odluka o utvrdivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predskolskog odgoja

Zakljucak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Plana o upisima

Zakljucak o isplati pomoci stradalima u poplavama

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o gospodarenju otpadom u 2013

zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeca

 

9. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – četvrtak 27. ožujka 2014. godine

Izmjena i dopuna odluke o uredjenju prometa na podrucju grada Varazdinske Toplice

Izvjesce o radu gradonacelnice srpanj prosinac 2013

Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredjaja za 2013 godinu

IZVJESCE O IZVRSENJU PROGRAMA GRADNJE

odluka o davanju tabularne isprave

Odluka o planu uredjenja groblja Varazdinske Toplice

Rjesenje o imenovanju Gradskog savjeta mladih

Rjesenje o imenovanju Zapovjednistva civilne zastite Grada

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca gradonacelnice od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.

Zakljucak o prihvacanju procjene ugrozenosti od pozara i Plan zastite od pozara

Zapisnik

8. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – utorak, 4. veljače 2014.

Analiza stanja stanja sustava zastite i spasavanja za 2013. godinu Grada Varadinske TopliceOdluka o rasporedivanju sredstava za financiranje politickih stranakau 2014 godini

Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada varadinske Toplice

Odluka osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

rjesenje o razrjesenju imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeca

rjesenje o razrjesenju i imenovanju clana Mandatne komisije

rjesenje o razrjesenju predsjednika Komisije za statut poslovnik i noramtivnu djelatnostSmjernice za organizaciju i razvoj sustava zastite i spasavanja na podrucju grada u 2014. godini

Zakljucak o davanju suglasnosti na razvojene programe za vodoopskrbne kapitalne gradevine

Zakljucak o davanju suglasnosti na razvojne programe za sustav odvodnje i prociscavanje

rjesenje o razrjesenju potpredsjednika Gradskog vijeca

Zakljucak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Opcinskog suda u Varazdinu

 

7. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – petak, 27. prosinca 2013. g.

II izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013

II Izmjene i dopune projekcije za 2014 do 2015

II izmjene i dopune Proracuna za 2013

II. Izmjene i dopune Plana odrzavanja komunalne infrastrukture

II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2013

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2014

Plan razvojnih programa (investicija) za 2014

Program gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2014

PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Projekcija Proracuna za razdoblje 2015 – 2016

Proracun za 2014 godinu

ZAPISNIK MALI

6. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – utorak, 10. prosinca 2013. g.

Odluka o pristupanju uzdruzi gradova u Republici Hrvatskoj

IZVJESCE MANDATNE KOMISIJE

ODLUKA O PRAVNIM OSOBAMA OD POSEBNOG INTERESA

ODLUKA O ORGANIZACIJI I NACINU NAPLATI PARKIRANJA

ODLUKA O UREDENJU PROMETA NA PODRUCJU GRADA V TOPLICA

Odluka o odredivanju javnih parkiralista na kojima se obavlja naplata

IZMJENE ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA

ZAKLJUCAK – POVJERENSTVO ZA DODJELU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJISTA

ZAKLJUCAK O PONOVNOM OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA ZA SAVJET MLADIH

ZAPISNIK

 

5. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – srijeda, 30. listopada 2013.

POZIV

DJECJI VRTIC IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI

DJECJI VRTIC IZMJENE I DOPUNE STATUTA ZAKLJUCAK O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

DJECJI VRTIC ZAKLJUCAK Godisnje izvjesce o ostvarivanju plana i programa za 2012 i 2013

DJECJI VRTIC ZAKLJUCAK GODISNJI PLAN I PROGRAM PRIHVACANJE

DVTRATINCICA – GODISNJI PLAN I PROGRAM 2013-2014

izmjene i dopune pravilnika o UO DV

IZMJENE STATUTA

IZVJESCE MANDATNE KOMISIJE

Izvjesce-DvTratincica-VToplice

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O ODREDIVANJU JAVNOG PARKIRALISTA

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O UREDENJU PROMETA

ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE ORGANIZACIJI I NACINU NAPLATE PARKIRANJA

ODLUKA O OBJAVI JAVNOG POZIVA

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA

ODLUKA O STIPENDIJAMA

RECIKLAZNO DVORISTE

ZAPISNIK

 

4. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – četvrtak, 05. rujna 2013.

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. rebalans proracuna 2013

I. Izmjena i dopuna projekcije 2013-2015

I. IZMJENE I DOP PROGRAMA GRADNJE ZA 2013 -REBALANS

I. Izmjene i dopune plana razvojnih programa inv za 2013

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 2013.

NK MLADOST ODLUKA

ODLUKA – VARKOM priprema za izdvajanje RJ CISTOCA

ODLUKA O IMENOVANJU JAVNOG ISPORUCITELJA

ODLUKA O ODABIRU PONIDITELJA ZA JAVNU RASVJETU – proenergy- ZA GRADSKO VIJECE

ODLUKA O PRODAJI NEKRETNINA

Odluka o razrjesenju i imenovanju predsjednika Gradskog povjerenstva za procjenu steta od elementarnih nepogoda

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varazdinskih Toplica

Polugodisnji izvjestaj za 2013.

PROJEKT UREDENJA PROMETARJESENJE O IMENOVANJU STOZERA ZASTITE I SPASAVANJA GRADA VARAZDINSKIH TOPLICA 2013.

SAVJET MLADIH

ZAKLJUCAK POTPISIVANJE BJANKO ZADUZNICE

ZAPISNIK

3. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – četvrtak, 11. srpnja 2013

Akte donijete na 3. sjednici Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 11. srpnja 2013. godine možete preuzeti ovdje

Konstituirajuća sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica – ponedjeljak. 17. lipanj 2013

Opći akti sa Konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održane 17. lipnja 2013. godine.

– Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica

– Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica

– Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica

– Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica – Dragutin Šarec

– Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica – Stanko Medvedec

– Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica

 

34. sjednica Gradskog vijeća – utorak, 12. ožujak 2013

1. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždinskih Toplica.

2. Poslovnik Gradskog Vijeća grada Varaždinskih Toplica.

3. Statut grada Varaždinskih Toplica.

4. Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko-higijeničarske službe na području Grada Varaždinskih Toplica.

5. Odluku o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Varaždinske Toplice.

6. Odluku o odvojenom prikupljanju i odvozu komunalnog otpada.

33. sjednica Gradskog Vijeća – utorak, 15. sječanj 2013

1. Odluka o potvrđenju i izmjenama imena postojećih ulica u naselju Varaždinske Toplice.

2. Odluka o potvrđivanju i izmjenama imena postojećih ulica u naselju Svibovec.

2. Odluka o potvrđivanju i izmjenama imena postojećih ulica u naselju Svibovec.

4. Odluka o raspoređivanju sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Varaždinskih Toplica za 2013. godinu.

32. sjednica Gradskog Vijeća – utorak, 11. prosinac 2012

1. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VERAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2012. GODINU

2. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2012. GODINU

3. II. IZMJENE I DOPUNE RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2012. GODINU

4. II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE U 2012. GODINI

5. II. IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2013. – 2014. GODINU.

6. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2013. GODINU.

7. Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Varaždinskih Toplica za 2012. godinu.

8. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2012. GODINU.

9. ODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Varaždinske Toplice

10. ODLUKU o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2013. godinu

11. ODLUKU o uplati prihoda i primitaka Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice

12. ODLUKU o uplati prihoda i primitaka Zavičajnog muzeja Varaždinske Toplice

13. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (INVESTICIJA) ZA 2013. GODINU.

14. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINSKIH TOPLICA ZA 2013. GODINU.

15. PROGRAM JAVNIH POTREBA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE U 2013. GODINI.

16. PROJEKCIJA GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2014. – 2015. GODINU

17. PRORAČUN GRADA VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2013. GODINU

18. RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Grada Varaždinske Toplice

19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Varaždinskih Toplica u 2013. godini.

31. sjednica Gradskog Vijeća – petak, 2. studeni 2012

– Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2012. godini

30. sjednica Gradskog Vijeća – utorak, 30. listopad 2012

– Godišnji plan i Program rada Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice za pedagošku godinu 2012/2013.

– Dodjela koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Vraždinskih Toplica.

– Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

– Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždinskih Toplica

– Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti zimske službe na području Grada Varaždinskih Toplica