Porez na nekretnine

OBAVIJEST GRAĐANIMA O

POREZU NA NEKRETNINE

 

Unatoč najavi odgode primjene Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16.) u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, po preporuci Porezne uprave Grad Varaždinske Toplice nastavlja s prikupljanjem obrazaca prijave podataka za porez na nekretnine.

Stoga se pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Varaždinskih Toplica da postupe po zaprimljenim obavijestima i da dostave tražene podatke, s obzirom da je cilj prikupljanja podataka ažuriranje već postojeće baze podataka.

Sve informacije vezane uz prijave možete dobiti na broj telefona 042/634-350, 042/633-185 ili 099/5488-165, odnosno na e-mail adresi tamara.krizanic@varazdinske-toplice.hr.

 

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

OBAVIJEST O OBVEZI PRIJAVE PODATAKA ZA

POREZ NA NEKRETNINE

 

Dana 1. siječnja 2017. godine na snagu je stupio Zakon o lokalnim porezima koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 115/16. (u daljnjem tekstu: Zakon). Navedeni Zakon propisuje da su jedinice lokalne samouprave, pa tako i Grad Varaždinske Toplice, dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine, time da odredbe Zakona koje se odnose na porez na nekretnine (u daljnjem tekstu: porez) stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

Stupanjem na snagu odredbi Zakona koje se odnose na porez na nekretnine ukida se obveza plaćanja komunalne naknade i poreza na kuće za odmor, tako da će se za sve nekretnine plaćati jedinstveni porez.

 

PREDMET OPOREZIVANJA

 

Porez će se sukladno članku 30., a vezano uz članak 2. st.1. točke 13. i 14. Zakona plaćati za:

  • stambeni prostor,
  • poslovni prostor,
  • garažni prostor i drugi pomoćni prostor
  • ostale prostore bez namjene,
  • građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
  • neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja.

 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se zemljište koje svojom veličinom i oblikom ispunjava uvjete za građenje prema važećem prostornom planu i opremljeno je najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama, a na kojemu se, u skladu s prostornim planom, mogu graditi građevine, na kojemu nije izgrađena nikakva građevina ili na kojemu postoji privremena građevina za čije građenje nije potrebna građevinska dozvola, kao i zemljište na kojemu se nalaze ostaci nekadašnje građevine, odnosno na kojemu je započeto građenje. Neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je započeto građenje smatra se izgrađenim prostorom i oporezuje se na način i pod pretpostavkama propisanim za prostore ako su protekle dvije godine od pravomoćnosti građevinske dozvole ili drugog akta za građenje ili od dana izdavanja potvrde glavnog projekta.

 

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te sakralne objekte, i to samo u dijelu u kojem se obavljaju vjerski obredi.

 

POREZNI OBVEZNIK

 

Ako se uspoređuje osoba poreznog obveznika poreza na nekretnine i osoba obveznika plaćanja komunalne naknade, može se zaključiti da se u pravilu radi o istoj osobi. Porezni obveznik je ista osoba koja je obveznik plaćanja komunalne naknade, odnosno osoba koja stvarno koristi nekretninu.

 

Obveznik plaćanja poreza na nekretnine je svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje. Stoga je pravilo da se poreznim obveznikom smatra vlasnik nekretnine kao njen samostalni posjednik. Međutim, obveza plaćanja poreza može ili mora biti prenijeta na drugu osobu, ako je ta druga osoba stvarni korisnik nekretnine. Tu drugu osobu Zakon naziva nesamostalnim posjednikom. Porezni obveznik je nesamostalni posjednik ako:

  1. na temelju pravnog posla koristi nekretninu, primjerice na temelju ugovora o najmu ili zakupu ili leasingu nekretnine. Da bi se korisnik nekretnine smatrao poreznim obveznikom kao nesamostalnim posjednikom, zakonskom odredbom je propisano da vlasnik nekretnine mora pravnim poslom poreznu obvezu prenijeti na korisnika. Bez obzira na osobu poreznog obveznika, u ovim slučajevima samostalni posjednik smatra se solidarnim jamcem za plaćanje poreza. Ako pravni posao ne sadrži navedenu odredbu, poreznim obveznikom smatra se vlasnik nekretnine kao samostalni posjednik.
  2. se koristi nekretnina u vlasništvu Grada, Županije ili Republike Hrvatske. U tim situacijama nije potrebno pravnim poslom prenositi obvezu sa samostalnog posjednika na nesamostalnog posjednika. Nesamostalni posjednik je porezni obveznik po samom Zakonu.

 

Nesamostalni posjednik smatrat će se poreznim obveznikom i u sljedećim slučajevima:

 

  1. kada osoba nekretninu koristi bez valjanog pravnog temelja ili
  2. kada vlasnik nekretnine nije poznat. Smatra se da vlasnik nije poznat kada je fizička osoba umrla, a nisu poznati nasljednici, odnosno kada je pravna osoba brisana iz registra, a nije poznato tko je stekao nekretnine.

 

U ovim slučajevima poreznim obveznikom se smatra osoba koja stvarno koristi nekretninu s time da su sve osobe koje zajedno koriste tu nekretninu dužne dati izjavu tko će se smatrati poreznim obveznikom, a što u praktičnoj primjeni znači da izjavom određuju na koga će glasiti porezno rješenje. Bez obzira tko se u navedenim slučajevima smatra poreznim obveznikom, sve osobe koje zajedno s poreznim obveznikom koriste tu nekretninu, solidarno jamče za plaćanje poreza.

 

Zakon poznaje iznimku u načinu određivanja poreznog obveznika. Tako se određuje da, ako je vlasnik nepoznat, a što što podrazumijeva da se korištenje nekretnine ne može pripisati niti jednoj osobi, poreznim obveznikom smatra se sama nekretnina. U navedenom slučaju, nekretnini se prema odredbama Zakona pripisuje osobnost, te se ista proglašava poreznim obveznikom. Kako bi se porezn postupak mogao provesti, takvoj nekretnini dodijelit će se zastupnik po službenoj dužnosti. Uručenje rješenja, radi postizanja izvršnosti, izvršit će se prema zastupniku po službenoj dužnosti. Cilj je da se oporezivanjem takvih nekretnina što prije omogući da se nekretnine stave u funkciju odnosno da se nekretnine privedu nekoj svrsi.

 

OBRAČUN POREZA

 

Porez se obračunava na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (svakog prostora u nekretnini koji je oporeziv) sukladno propisu o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine, te na stvarnu površinu zemljišta.

 

U izračun poreza, uz postojeće koeficijente komunalne naknade (koeficijent zone i namjene prostora), uvedena su dva nova koeficijenta: koeficijent stanja i koeficijent dobi (godina izgradnje odosno rekonstrukcije) nekretnine, a sve s ciljem da se pri izračunu poreza uvaži i stvarna vrijednost nekretnine. Godišnji iznos poreza po kvadratnom metru obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem: vrijednosti boda (B), koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn), koeficijenta stanja (Ks) i koeficijenta dobi (Kd).

 

Zakonom o lokalnim porezima definirani su pojedini koeficijenti i raspon njihovih vrijednosti, a svaki grad (općina) unutar zakonskih okvira do 30. studenog 2017. godine treba donijeti odluke o vrijednosti boda, područjima zona, koeficijentima i rokovima plaćanja.

 

Koeficijent zone ovisi o lokaciji nekretnine odnosno pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti određenoga područja. Zakonom je određeno da je najviši koeficijent 1,0, a odnosi se na nekretnine u prvoj zoni Grada.

 

Koeficijent namjene ovisi o vrsti nekretnine. Zakonom je određeno da je za stambeni prostor koji služi za trajno stanovanje te za garažni prostor i druge pomoćne prostorije koeficijent 1,0. Za ostale prostore zakonom je predviđen široki raspon koeficijenata. Tako za stambeni prostor koji ne služi za trajno stanovanje (kuće za odmor, prazni stanovi) te za stambeni prostor koji služi građanima za iznajmljivanje koeficijent može biti od 1,0 do 6,0, a za poslovne prostore od 1,0 do 10,0.

 

Koeficijent stanja kreće se od 0,8 do 1,2 pri čemu se koeficijent 0,8 odnosi na prostore koji nisu prikladni za uporabu, koeficijent 1,0 za prostore koji su prikladni za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koeficijent 1,2 za prostore koji su prikladni za uporabu i raspolažu dodatnim sadržajima (bazeni, saune, sportski tereni…).

 

Koeficijent dobi ovisi o godini izgradnje. Zakonom je određeno da je za nekretnine izgrađene do 1940. godine koeficijent 0,8, za nekretnine izgrađene od 1941. do 1970. godine 0,9, za nekretnine izgrađene od 1971. do 1987. godine 1,0, za nekretnine izgrađene od 1988. do 2005. godine 1,1 te za nekretnine izgrađene od 2006. godine i dalje 1,2. Ako je na nekretninama izvedena rekonstrukcija sukladno propisima o gradnji, koeficijent dobi utvrđuje se prema razdoblju rekonstrukcije (rekonstrukcija je izvedba građevinskih radova na postojećoj građevini kojima se mijenja površina građevine – dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine…).

 

DONOŠENJE POREZNOG RJEŠENJA

 

Zakonom je propisano da se rješenje o porezu donosi do 31. ožujka za tekuću kalendarsku godinu prema stanju nekretnine i poreznog obveznika na dan 1. siječnja tekuće godine, a takvo rješenje je na snazi dok ne nastane promjena koja je od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze. No, sve promjene koje nastanu tijekom kalendarske godine, a od utjecaja su na utvrđivanje porezne obveze (tj. sve činjenice koje utječu na visinu obračuna i utvrđivanje osobe poreznog obveznika), primjenjuju se od sljedeće kalendarske godine.

 

OBVEZA NA DONOŠENJE PODATAKA

 

Porezni obveznici dostavljaju podatke koji su jedinici lokalne samouprave potrebni za ustroj evidencije poreza na nekretnine. Ukratko, riječ je o podacima o poreznom obvezniku, predmetu oporezivanja te drugim okolnostima koje su od značaja za pravilan i vjerodostojan izračun.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, porezna će se obveza utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže jedinica lokalne samouprave, ali s najvišim koeficijentima utvrđenim Zakonom za stanje i dob nekretnine.

 

Za prikupljanje podataka zadužen je Jedinstveni upravni odjel Grada Varaždinskih Toplica.

 

DOSTAVA PODATAKA

 

            Slijedom navedenog, pozivaju se vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Varaždinskih Toplica da, radi ustrojavanja i vođenja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine te radi pravilnog utvrđivanja činjenica bitnih za razrezivanje porezne obveze i donošenja pripadajućeg rješenja o porezu na nekretnine, Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Varaždinskih Toplica dostave tražene podatke popunjavanjem priloženih obrazaca. Obrasci su dostupni i na internetskoj stranici Grada www.varazdinske-toplice.hr.

 

Porezni obveznici koji imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na području Grada Varaždinskih Toplica, za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

 

Ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena (stambeni prostor, poslovni prostor), prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno, s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

 

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba, popunjene obrasce potpisuje odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti ovjereni štambiljem pravne osobe.

 

Ako je vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika, potrebno je uz popunjen i potpisan obrazac dostaviti i Ugovor iz kojeg je to vidljivo.

 

Popunjene obrasce i tražene isprave molimo dostaviti na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4, 42223 Varaždinske Toplice, ili na e-mail adresu: info@varazdinske-toplice.hr najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine.

 

            Sve informacije vezane uz prijave možete dobiti na broj telefona 042/634-350, 042/633-185 ili 099/5488-165, odnosno na e-mail adresu tamara.krizanic@varazdinske-toplice.hr.

 

DOKUMENTI:

OBAVIJEST O OBVEZI PRIJAVE PODATAKA ZA POREZ NA NEKRETNINE
OBRAZAC ZA PRIJAVU – NEIZGRAĐENO GRAĐEVNO ZEMLJIŠTE
OBRAZAC ZA PRIJAVU – POSLOVNI PROSTOR
OBRAZAC ZA PRIJAVU – STAMBENI PROSTOR