Menu

Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Grad Varaždinske Toplice javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

  • neposrednim davanjem informacije
  • davanje informacije pisanim putem
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

  • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
  • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
  • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr

Korisni linkovi:

Središnji katalog službenih dokumenata RH: http://www.digured.hr/

Dokumenti i publikacije: https://www.pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/prirucnici/

Portal otvorenih podataka: Državni https://data.gov.hr/

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Dopuna i ispravak informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U Gradu Varaždinskim Toplicama službenica za informiranje je:  Martina Loborec

Ulica dr. Franje Tuđmana 4
T. 042 634 350
Fax: 042 634 340
Email:  martina.loborec@varazdinske-toplice.hr

Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 69/22)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Grada Varaždinskih Toplica na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)42 634 350

putem faksa na broj: +385 (0)42 634 340

elektroničkom poštom službeniku za informiranje: martina.loborec@varazdinske-toplice.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

poštom na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

osobno na adresu: Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 09:00 do 13:00 sati.

telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona 042/634-350 svakog radnog dana od 9 do 13 sati

Obrasce možete preuzeti ovdje:

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2023. godina

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2022. godina

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2021. godina

Upisnik predmeta neupravnog postupka za 2023. godinu

Upisnik predmeta neupravnog postupka za 2022. godinu

Upisnik predmeta neupravnog postupka za 2021. godinu

Upisnik predmeta neupravnog postupka za 2020. godinu

Odluka o imenovanju koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2020. godina

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2019. godina

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2018. godina

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2017. godina

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama Izvješće o ostvarivanju prava na pristup informacijama 2016. godina

Službenik za informiranje

Martina Loborec

Grad Varaždinske Toplice, Ulica dr. Franje Tuđmana 4, 42223 Varaždinske Toplice

Tel.: +385 (0)42 634 350

Fax: +385 (0)42 634 340

E-mail službenika za informiranje:martina.loborec@varazdinske-toplice.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Grad Varaždinske Toplice ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura,
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura,
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura,
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura,
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura,
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura,
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB,
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura i
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura.

 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Grad Varaždinske Toplice izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22),
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)
Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)
Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13, 114/22)
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 61/18, NN 98/19, NN 114/22)
Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 66/19).

Propisi EU

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL 175, 27. 6. 2013.).

Podzakonski propisi

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)
Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)
Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14, 141/22),
Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Interni akti

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content