Menu

Projekti Grada Varaždinske Toplice

NAZIV OPERACIJE

Sanacija mosta oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Varaždinske Toplice; referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.MMPI.01.0031

KRATKI OPIS OPERACIJE

Svrha operacije sanacije mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice, oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine je uspostava redovnog funkcioniranja prometovanja mosta, osiguranje sigurne prohodnosti oštećenog mosta i vraćanje infrastrukture u funkciji prometa u stanje kakvo je bilo prije spomenutog potresa.

CILJ OPERACIJE

Cilj operacije je sanacija oštećenja na mostu preko rijeke Bednje lociranog na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec, Varaždinske Toplice oštećenog uslijed potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Varaždinskih Toplica, kako bi se izbjegla daljnja urušavanja gornjeg ustroja mosta i daljnje stvaranje pukotina u nosivim stupovima mosta koja predstavljaju opasnost od urušavanja građevine, te održala redovita prohodnost pravca zahvaćenog oštećenjima nastalim od potresa. Nerazvrstana cesta Lovrentovec (na kojoj se nalazi most čija je sanacija predmet ovog projekta) te potresom oštećen most predstavljaju značajan prometni pravac koji je preduvjet za povezivanje s drugim dijelovima grada Varaždinskih Toplica i drugim općinama i gradovima.

REZULTAT OPERACIJE

Saniran most na području Grada Varaždinske Toplice

NOSITELJ PROJEKTA

Grad Varaždinske Toplice

TIJELO ODGOVORNO ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

VRIJEDNOST OPERACIJE

Operacija je financirana iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Ukupna vrijednost Operacije: 377.264,58 EUR, odnosno 2.842.500,00 HRK

Financiranje iz FSEU: 377.264,58 EUR, odnosno 2.842.500,00 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE OPERACIJE

15 mjeseci, od 23.03.2022. do 30.06.2023.

Zaposli – Osnaži – Pomozi (ZOP)

Naziv projekta:

Zaposli – Osnaži – Pomozi (ZOP)

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

 

Provoditelj projekta: Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

 

Partneri na projektu su: HZZ Regionalni ured Varaždin, Centrar za socijalnu skrb Varaždin, općina Gornji Kneginec, općina Visoko, grad Novi Marof, grad Varaždinske Toplice, općina Klenovnik, grad Ivanec, općina Maruševec, općina Sračinec, općina Breznički Hum,općina Breznica.

Projekt se provodi na području Varaždinske županije.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Cilj projekta „ZAPOSLI – OSNAŽI – POMOZI, ZOP“: Zaposliti na rok od 6 mjeseci 30 pripadnica ranjivih skupina prijavljenih na HZZ s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje će pružati potporu i pomoć u svakodnevnim aktivnostima za 180 krajnjih korisnika što će podići njihovu konkurentnost na tržištu rada, pridonijeti smanjenju njihove nezaposlenosti a time i rizika od siromaštva, te ujedno utjecati na njihovu veću socijalnu uključenost te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

 

Sažetak:

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama.

Društvo crvenog križa Varaždinske županije planira zaposliti ukupno 30 žena na rok od šest mjeseci.

Prepoznato je kako ovakav Poziv izravno pridonosi višestrukim ciljevima ESF-a: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili  nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

 

Ciljana skupina Poziva:

Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici.

Od provedbe aktivnosti projekta također direktnu korist imaju starije i nemoćne osobe. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže kvaliteta života kroz primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u njihovim domovima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…).

Kroz projektne aktivnosti, na mjesečnoj bazi, nabavljati će se i sredstva za čišćenje i održavanje osnovne higijene, koja će biti djeljena krajnjim korisnicima uključenima u projekt u obliku paketa sa ciljem osiguravanja mogućnosti za skrb o njima i njihovim svakodnevnim potrebama od strane pripadnica ciljanih i ranjivih skupina koje će biti zaposlene na projektu.

 

Predviđeni broj zaposlenih žena pripadnica ciljanih skupina i krajnjih korisnika po gradovima i općinama: 

Područje grada Ivanca: 2 gerontodomaćice i 12 krajnja korisnika

Područje grada Novi Marof: 7 gerontodomaćica i 42 krajnjih korisnika

Općina Kneginec Gornji: 2 gerontodomaćice i 12 krajnja korisnika

Područje grada Varaždinske Toplice: 2 gerontodomaćica i 12 krajnjih korisnika

Općina Visoko: 3 gerontodomaćice i 18 krajnjih korisnika

Općina Breznički Hum: 3 gerontodomaćice i 18 krajnja korisnika

Općina Breznica: 3 gerontodomaćice i 18 krajnjih korisnika

Općina Sračinec: 5 gerontodomaćica i 30 krajnjih korisnika

Općina Maruševec: 1 gerontodomaćice i 6 krajnjih korisnika

Općina Klenovnik: 2 gerontodomaćica i 12 krajnjih korisnika

 

Osnovno prijevozno sredstvo koje će gerontodomaćice koristiti biti će bicikli kupljeni u sklopu projekta „Zaposli-Educiraj- Pomozi, ZEP“  Zaželi – program zapošljavanja žena – faza 1, dok će za razvedenija područja neke od njih koristile privatni automobil u službene svrhe.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija (u HRK):

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.483.200,00 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

 

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt će se provoditi od 07.11.2022. do 07.07.2023.

 

Predviđeno vrijeme za zapošljavanje pripadnica ciljane i ranjivih skupina:

Od 01.01.2023. – 30.06.2023. god.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095 i 2097, k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom

Kratki opis projekta

U studenom 2016. prijavili smo se na natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, na podmjeru 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095 i 2097, k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom.

Projekt je pozitivno ocijenjen, a nakon provedene  javne  nabave odobrena su nam sredstva u iznosu 667.291,19  kn od čega sredstva iz EU proračuna iznose 567.197,51 kn, odnosno 85 %, a sredstva iz proračuna RH iznose 100.093,68 kn, odnosno 15 % ukupne potpore.

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i asfaltiranje postojeće nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095, 2097; k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom. Ovim projektom asfaltirat će se cestu u duljini od 906,67 m, širine kolnika 3,50 m, s uređenjem bankina i bermi širine 0,50 m. Rekonstrukcijom ceste riješiti će se problem oborinske odvodnje na području zahvata

Ciljevi projekta:

  • poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu, te olakšan promet i povećanje zaštitite od požara
  • poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti naselja Hrastovec Toplički i naselja Petkovac i njihovim razvojnim potencijalima za gospodarske aktivnosti te razvoj novih radnih mjesta, prvenstveno kroz razvoj turizma i poljoprivrede
  • poboljšanje gospodarskih, zemljopisnih i demografskih uvjeti koji se odnose na udaljenost, smanjenje stanovništva, starenje, društvenu izolaciju koje nepovoljno utječu na živote ljudi
  • rekonstrukcijom predmetne ceste poboljšati će se promet za sve poljoprivrednike koji na tom području imaju vlastite vinograde i ostale obradive površine smanjenje poteškoća ruralnog stanovništva u naseljima Hrastovec Toplički i Petkovec zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga kao što su obrazovne i kulturne usluge i sportski sadržaja i sadržaja za slobodno vrijeme ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta
  • gospodarsko oživljavanje područja naselja Hrastovec Toplički i naselja Petkovec i promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva, te poboljšanje uvjeta života i razvoj privlačnosti naselja
  • u rekonstrukciju ceste ide se s ciljem da se poboljša stanje cesta na području cijele Varaždinske županije

Rezultati projekta:

Rezultati su kvalitativno mjerljivi prvenstveno u smislu poboljšanog prometa te bržeg i lakšeg prometovanja predmetnom cestom za sve korisnike bili oni svakodnevni korisnici koji prolaze rutom koja se misli rekonstruirati ili turisti koji će zbog boljeg prometnog rješenja posjećivati područje Grada Varaždinske Toplice. Osim što cesta povezuje naselja Hrastovec Toplički i Petkovec, u Petkovcu se nalazi područna osnovna škola koju koriste djeca iz Hrastovca. Također cesta vodi do važnog gospodarskog objekta a to je Stočarska farma poduzeća Stočar d. o. o. u Hrastovcu i povezuje se s lokalnom cestom LC25145. Nerazvrstana cesta u Hrastovcu vodi i do planirane buduće vodospreme u  naselju Petkovec. Oko Hrastovca nalaze se površine pod vinogradima koje intenzivno obrađuju poljoprivrednici iz Hrastovca pa će nerazvrstana cesta omogućiti bolje prometovanje poljoprivrednika sa poljoprivrednim kulturama i lakši pristup tržištu.

Rezultati su kvantitativno mjerljivi jer se predmetnom investicijom planira rekonstruirati cesta u duljini od 906,67 m, širine kolnika  3,50 m, s uređenjem bankina i bermi širine 0,50 m, te rješenjem odvodnje ceste, što je za Grad Varaždinske Toplice od posebne važnosti želi li konkurirati više razvijenim općinama i gradovima u okolici. Predmetnom će investicijom biti riješen i problem oborinskih vode na cijeloj dionici rekonstruirane ceste, te se time očekuju značajne uštede zbog smanjenja troškova održavanja iste.

Ovim projektom će se poboljšati  gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti jer će se ostvariti kvalitetna prometna veza između Hrastovca Topličkog i naselja Petkovec sa ostalim gospodarskim središtima.

Provedba projekta :

Temeljem provedenog javnog natječaja i potpisanog ugovora, radove izvodi poduzeće Niskogradnja Huđek d.o.o. iz Petrijanca. Prije zime izvođač je uveden u posao te je obavljeno  geodetsko  iskolčenje trase.  Zbog ulaska u period nestabilnih vremenskih uvjeta radovi su privremeno prekinuti te je dogovoreno da se nastave početkom mjeseca travnja.

Završetak radova se planira do sredine svibnja 2019. godine.

 

Nakon završetka radova i dobivanja uporabne dozvole bit će isplaćena bespovratna sredstva iz poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice, Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0060.

Opis projekta

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Varaždinskim Toplicama  doprinijeti će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište kroz osiguranje odvojenog prikupljanja komunalnog otpada ulaganjem u izgradnju reciklažnog dvorišta za Grad Varaždinske Toplice i kroz informativno-obrazovne aktivnosti za stanovnike Grada Varaždinske Toplice.

Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta (RD) za Grad Varaždinske Toplice osigurat će se projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“, dok će se podizanje svijesti o važnosti odvajanja otpada kao i ulozi RD-a u lokalnoj zajednici postići provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti, a sve kako bi se povećala stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Iznad zbrinjavanja otpada u hijerarhiji gospodarenja otpadom nalazi se RD koje je svojevrstan podsustav odvojenog skupljanja i iskorištavanja otpada. Grad će provedbom projekta omogućiti da se veća količina otpada racionalno iskoristi dok će smanjiti količinu otpada na odlagalištu za 192 tone, u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole za RD na lokaciji Škarnik, koja se mora trajno odložiti na prihvatljiv način za okoliš.

Lokalna zajednica će se u sklopu projekta informirati o reciklažnom dvorištu provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti, kao i o korištenju sustava na održiv i okolišno koristan način i njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Varaždinske Toplice. S ciljem informiranja lokalnog stanovništva, podizanjem razine svijesti o važnosti gospodarenja otpadom i ulozi zajednice u procesu gospodarenja otpadom, organizirati će se planirane informativno-obrazovne aktivnosti. Za potrebe

pripreme sadržaja u informativno-obrazovnim aktivnostima projekta, organizirati će se javne tribine s lokalnom zajednicom s donošenjem relevantnih zaključaka. Na vrhu hijerarhije gospodarenja otpadom je izbjegavanje i smanjenje količine otpada, stoga će informativno-obrazovne aktivnosti ujedno pripremiti

stanovništvo za takvo odgovorno ponašanje i donošenje korisnih odluka za zaštitu okoliša uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje koje utječe na cijelu lokalnu zajednicu.

Cilj projekta

Provedbom projekta će se ostvariti sljedeći pokazatelji:

  • ukupna predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u RD-u u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole će

biti 192 tone, što predstavlja i količinu izbjegnutog otpada na odlagalištu, a ujedno rezultira smanjenjem CO2 zbog recikliranog materijala od

91tCO2eq,

  • 80% stanovništva obuhvaćeno provedenim info.-obrazovnim aktivnostima na području Prijavitelja koje će biti upoznato s ulogom RD-a u

cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima što će doprinijeti povećanju stope odvojenog

prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište,

  • info.-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje RD-a i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području grada Varaždinskih Toplica i to:

javna tribina, radio emisije (2), radionice (2), „Dani otvorenih vrata RD Varaždinske Toplice“, brošura o RD-u, s naputcima za korištenje i pravilno odvajanje otpada, recikliranju – stanovnike Grada Varaždinske Toplice, ciljane skupine projekta informirali o reciklažnom dvorištu, njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području prijavitelja te načinu korištenja njegovih sastavnica s naglaskom na RD.

Podaci o nositelju projekta

Grad Varaždinske Toplice
Ulica maršala Tita 4
42223 Varaždinske Toplice
www.varazdinske-toplice.hr

Kontakt osoba za provođenje projekta

Ivan Pokos, stručni suradnik za komunalne djelatnosti
tel: +385 (0)42 352 466
e-pošta: ivan.pokos@varazdinske-toplice.hr

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 2.367.269,30 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.968.204,00  kuna
Trajanje projekta: 5. veljače 2018 do prosinca 2019.

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Varaždinske Toplice.

PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO

Grad Varaždinske Toplice jest, kao partner, uključen u projekt “PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO”. Riječ je o projektu Izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Varaždina kao nositelja projekata te jedinica lokalne samouprave – Grada Varaždinskih Toplica, Grada Vodica te Općina Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020. „KK.06.3.1.07.0055“, provedba ovog projekta sufinancira se iz sredstava Europske unije, i to Kohezijskog fonda u ukupnom iznosu od 1.020.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.200.000,00 kuna.

Provedba projekta planirana je u nizu aktivnosti informativno edukacijske naravi, u vidu održavanja odgovarajućih tribina i radio emisija uz potporu stručnjaka za gospodarenje otpadom, održavanja radionica u školama i dječjim vrtićima, pripreme i podjele odgovarajućih tiskanih materijala – brošura, letaka, plakata i slično. Polazeći od stava da pravilna izobrazba o održivom gospodarenju otpadom započinje od najmanjih nogu, projektne aktivnosti su posebno prilagođene radu s djecom predškolske i školske dobi, putem radionica, natjecanja, posebnih igara, bojanki i slično.

Projekt se provodi pod jedinstvenim motom:

NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE!

 

Informirajte se o razvrstavanju vašeg otpada

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Naziv projekta: “PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO”

Naziv korisnika: Grad Varaždin, Općina Mali Bukovec, Općina Sveti Đurđ, Općina Vidovec, Općina Veliki Bukovec, Grad Varaždinske Toplice i Grad Vodice

Ukupna vrijednost projekta: 1.200.000,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.020,000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Varaždina

Kontakt za više informacija o projektu: Grad Varaždin – Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, Telefon: 042 658 022

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content