Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

IZVJEŠĆE O PROVEDBI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

JAVNO SAVJETOVANJE:
PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA
VARAŽDINSKE TOPLICE
Na temelju odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ broj 25/13 i 85/15), članka 57. Statuta Grada Varaždinske Toplice („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., i 38/13.), odredbe članka 9. stavak 2., članka 14.
stavak 1. i članka 41. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj
85/15), i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se
J A V N I P O Z I V
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada Varaždinske Toplice
Odredba članka 9. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj
85/15, dalje u tekstu: Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti) propisuje da predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata
iz skupina „Objekti jednostavnih usluga“ u „Catering objekti“, propisuje radno vrijeme
prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, određuje lokacije izvan
naseljenih područja naselja iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka, propisuje razloge za
određivanje ranijeg završetka radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, može
produžiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka, bilo svih
ili samo pojedinih vrsta ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti
ispunjeni za rad ugostiteljskoj objekta u produženom radnom vremenu, a uz mišljenje
turističkog vijeća turističke zajednice tog područja, može u određenim dijelovima područja
jedince lokalne samouprave odrediti produženo radno vrijeme svih ili samo pojedinih vrsta
ugostiteljskih objekata iz stavka 1. podstavka 1. ovog članka, uz propisivanje uvjeta koji
moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu, a uz
mišljenje turističkog vijeća turističke zajednice toga područja.
Odredba članka 14. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da predstavničko
tijelo određuje prostore na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, nepokretnom vozilu
i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje
ugostiteljskih usluga na javnim površinama, a na prostoru u privatnom vlasništvu isti
ugostiteljski objekti mogu biti uz odobrenje jedinice lokalne samouprave, a navedeni prostori
ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg objekta u građevini,
zasebnom dijelu građevine ili poslovnim prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
osim u slučaju kada se radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.
Odredba članka 41. stavaka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje da predstavničko
tijelo odlukom propisuje radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge.
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti u prijelaznim i završnim odredbama određuje obvezu
usklađenja oduka o ugostiteljskim djelatnostima na područjima jedinica lokalne samouprave
predstavničkim tijelima.
Obzirom na postojanje zakonske obveze donošenja predmetne Odluke o pružanju
ugostiteljske djelatnosti na području grada Varaždinske Toplice, kao i Zakonom propisane
obveze predstavničkog tijela te činjenice da se predmetna odluka odnosi na sve građane
grada Varaždinske Toplice, pa u nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i
mišljenja na nacrt odluke, ovim putem se poziva zainteresirana javnost – građani, udruge,
građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim
prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke o
pružanju ugostiteljske djelatnosti na području grada Varaždinske Toplice, da se odazovu.
Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom
propisanom obrascu poslati na adresu Grada Varaždinske Toplice, Ulica maršala Tita 4,
Varaždinske Toplice (s naznakom: „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Odluka o
obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Grada varaždinske Toplice“) ili na e-mail
adresu: procelnica@varazdinske-toplice.hr zaključno do 17. prosinca 2015. godine.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni
prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Varaždinske Toplice na
donošenje.
PROČELNICA
Željka Sakač,mag.oec.

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSCU

OBRAZAC SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU

PRIJEDLOG ODLUKE O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

 

JAVNO SAVJETOVANJE: Proračun Grada Varaždinskih Toplice za 2016. godinu

Na temelju članka 39. st.1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12. i 15/15.) Grad Varaždinske Toplice poziva građanstvo na Javno savjetovanje u vezi Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu.

Želja nam je upoznati javnost s odredbama prijedloga Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu i projekcijama Proračuna za 2017. i 2018. godinu te mogućnosti dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

U Javnu raspravu možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (objavljen uz poziv na savjetovanje na Internet stranicama grada Varaždinske Toplice do 04. prosinca 2015. godine.

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSČU

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2016-2018.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.