Materijali za sjednice gradskog vijeća

12. sjednica Gradskog vijeća održati će se 26. srpnja 2018. s početkom u 16:00 sati

POZIV ZA 12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA
1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini
2. Prijedlog Odluke o kapitalnoj pomoći obitelji Jakopčić
3. Prijedlog odluke o izmjeni prometnog uredenja na javnim i nerazvrstanim cestama i javnim parkiralistima na podrucju V. Toplica

 

11. sjednica Gradskog vijeća održati će se 18. lipnja 2018. s početkom u 16:00 sati

POZIV ZA 11. SJEDNICU GRADSKOG VIJECA
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Varazdinskih Toplica
2. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Varazdinskih Toplica
3. Prijedlog Odluke o prestanku koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s podrucja Grada Varazdinskih Toplica sporazumom stranaka
4. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja mijesanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na podrucju Grada Varazdinskih Toplica
5. Prijedlog Odluke o ukidanju naplate parkiranja na javnim parkiralistima na podrucju Grada Varazdinskih Toplica
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proracuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
-Prijedlog I. izmjena i dopuna Proracuna Grada Varazdinske Toplice za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2018. – 2020. godinu
-Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Varazdinskih Toplica u 2018. godini
-Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
-Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu

 

10. sjednica Gradskog vijeća održati će se 15. sibnja 2018. s početkom u 16:00 sati

POZIV ZA 10. SJEDNICU 15.05.2018
1. Prijedlog Odluke o izmjeni prometnog uređenja na javnim i nerazvrstanim cestama te javnim parkiralištima na području Varaždinskih Toplica
2. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2018. – 2023. godine
   — Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinskih Toplica za razdoblje od 2018. – 2023. godine
   — Naslovna stranica plana
   — Plana gospodarenja otpadom Grada Varaždinskih Toplica – ispravak
3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvještaja gradonačelnice o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Grada Varaždinskih Toplica za 2018. godinu
4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
   — Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
   — Izvrsenje plana razvojnih programa za 2017.
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu.

 

9. sjednica Gradskog vijeća održati će se 13. travnja 2018. s početkom u 16:00 sati
1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troskova redovitog programa predskolskog odgoja i obrazovanja djece s podrucja Grada Varazdinskih Toplica u ustanovama drugih osnivaca
2. Prijedlog Odluke o utvrdivanju mjerila i ekonomskoj cijeni programa predskolskog odgoja i obrazovanja u Djecjem vrticu Tratincica Varazdinske Toplice
4. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj ce se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti veterinarsko – higijenicarske sluzbe na podrucju Grada Varazdinskih Toplica
5. Prijedlog Odluke o suglasnosti za nabavu usluge izrade Istrazivacke studije termo-mineralnog izvorista Varazdinske Toplice
6. Zakljucak o prijedlogu kandidatkinje za imenovanje sutkinje porotnice Opcinskog suda u Varazdinu
7. Prijedlog Izvjesca o izvrsenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
8. Prijedlog Izvjesca o izvršenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
9. Prijedlog Zakljucka o prihvacanju Izvjesca o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu, tvrtke Eko-Flor Plus d.o.o.
10. Izvjesce o radu gradonacelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine
11. Zakljucak o prihvacanju rada gradonacelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine

8. sjednica Gradskog vijeća održati će se 29. siječnja 2018. s početkom u 16:00 sati

Prijedlog Izmjene i dopune Statuta Grada Varaždinskih Toplica
Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica
Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknad
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini

 

 

7. sjednica Gradskog vijeća održati će se 21. prosinca 2017. godine s početkom u 16:00 sati.
1a. Prijedlog Proracuna Grada Varazdinske Toplice za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu te Prijedlog Plana razvojnih programa za 2018. – 2020. godinu
1b. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
1c. Prijedlog Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
1d. Prijedlog Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
1e. Prijedlog Programa koristenja sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2018. godini
1f. Prijedlog Programa koristenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
1g. Prijedlog Programa koristenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem u vlasnistvu Republike Hrvatske za 2018. godinu
2. Prijedlog Odluke o izvrsavanju Proracuna Grada Varazdinskih Toplica za 2018. godinu
3a. Prijedlog Izmjena i dopuna Proracuna za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu te Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu
3a2. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu
3b Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3c Prijedlog Izmjena i dopuna Programa odrzavanja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3d Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017. godinu
3e Prijedlog Izmjena i dopuna Programa koristenja sredstava naknade za zadrzavanje nezakonito izgradenih zgrada u prostoru na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2017. godini
4. Prijedlog Odluke o stipendijama Grada Varazdinskih Toplica
5. Prijedlog Zakljucka o prihvacanju Godisnje analize stanja sustava civilne zastite na podrucju Grada Varazdinskih Toplica za 2017.
6. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zastite na podrucju Grada Varazdinskih Toplica u 2018. godini.

 

 

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se 27. studenog 2017. godine s početkom u 16:00 sati.

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Varazdinskih Toplica
2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troskova produzenog boravka u Osnovnoj skoli Antuna i Ivana Kukuljevica Varazdinske Toplice u nastavnoj godini 2017.:2018.
3. Prijedlog Odluke o priznanju prava vlasnistva i izdavanju tabularnih isprava
4. Prijedlog Odluke o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima od znacenja za Grad Varazdinske Toplice
5. Prijedlog Zakljucka o usvajanju Izvjestaja o radu trgovackog drustva Forum Toplice d.o.o. Varazdinske Toplice za 2016. godinu
5.a Izvjestaj o radu trgovackog drustva Forum Toplice d.o.o. Varazdinske Toplice za 2016. godinu
6. Prijedlog Zakljucka o usvajanju Izvjestaja o radu trgovackog drustva Forum Toplice d.o.o. Varazdinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.09.2017. godine
6.a Izvjestaj o radu trgovackog drustva Forum Toplice d.o.o. Varazdinske Toplice za razdoblje od 01.01. – 30.09.2017. godine
7. Prijedlog Odluke o otpisu potrazivanja Grada Varazdinskih Toplica
8. Prijedlog Zakljucka o prihvacanju izvjesca revizije financijskih izvjestaja i poslovanja za 2016. godinu
8.a Izvjesce revizije financijskih izvjestaja i poslovanja za 2016. godinu
9. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obracun place sluzbenika i namjestenika u Jedinstvenom upravnom odljelu Grada Varazdinskih Toplica
10. Preporuka za postupanje gradonacelnice u sporu izmedu Grada Varazdinskih Toplica i Zeljke Sakac
11. Prijedlog Odluke o suglasnosti za dugorocno zaduzivanje trgovackog drustva FORUM TOPLICE d.o.o. i izdavanju jamstva Grada Varazdinskih Toplica u svrhu provedbe investicije 12. Prijedlog Odluke o suglasnosti na provedbu projekta iz podrucja sigurnosti cestovnog prometa
13. Prijedlog Zakljucka o prihvacanju izvjesca revizije ucinkovitosti naplate i utroska prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem
13.a Izvjesce revizije ucinkovitosti naplate i utroska prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljistem
14. Prijedlog Zakljucka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreca na podrucju Grada Varazdinskih Toplica

 

5. sjednica Gradskog vijeća održati će se 30. kolovoza 2017. godine s početkom u 16:00 sati.

Poziv na 5. sjednicu Gradskog Vijeća
Izmjene i dopune proračuna 2017.
Izvješće o radu gradonačelnice
Zaključak o prihvaćanju izvješća gradonačelnice
Srednjoročni plan davanja koncesija 2018-2020
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za I. – VI. 2017.
Plan davanja koncesija za 2018.
Odluka o davanju koncesije
Odluka o zahtjevu za prodajom nekretnine
Odluka o suglasnosti na prodaju nekretnine
Odluka o suglasnosti za dugoročno zaduživanje TD Forum Toplice d.o.o.
Odluka o kapitalnoj pomoći TD Forum Toplice d.o.o.
Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna strategije razvoja
Izvršenje plana razvojnih programa za i. VI. 2017.

 

4. sjednica Gradskog vijeća održati će se 25. srpnja 2017. godine s početkom u 16:00 sati.

Poziv na sjednicu Gradskog vijeća za dan 25.07.2017.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada u 2017.
Odluka o osnivanju povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode 2017.
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
Odluka o suglasnosti na kapitalne projekte Grada

 

3. sjednica Gradskog vijeća održati će se 06. srpnja 2017. godine s početkom u 16:00 sati.

Poziv za 3. Sjednicu Gradskog vijeća
Nacrt Proračuna za 2017.
Plan razvojnih programa 2017.
Nacrt projekcije 2018-2019
Program javnih potreba za 2017.
Program održavanja komunalne infrastrukture 2017.
Program gradnje komunalne infrastrukture 2017.
Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Varaždinskih Toplica u 2017. godini
Odluka o izvršavanju Proračuna
Odluka o suglasnosti na provedbu projekta i potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju projekta Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždinske Toplice

 

2. sjednica Gradskog vijeća održati će se 30. lipnja 2017. godine s početkom u 16:00 sati.
Poziv za 2. Sjednicu Gradskog Vijeća
Rješenje o izboru komisije za Statut, Poslovnik i Normativnu djelatnost
Rješenje o osnivanju Komisije za financije i proračun
Rješenje o imenovanju socijalnog vijeća
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
Odluka o povjeravanju poslova
Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

 


33. sjednica Gradskog vijeća održati će se 29. prosinca 2016. godine s početkom u 16:00 sati.

 

Poziv za 33. Sjednicu
Proračun Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu
Projekcija proračuna za 2018. – 2019. godinu
Program javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2017. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturena području grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
Izmjene i dopune proračuna grada Varaždinske Toplice za 2016. godinu
Izmjene i dopune projekcije proračuna grada Varaždinske Toplice za 2017. – 2018. godinu
Izmjene plana razvojnih programa za 2016. – 2018. godinu
Izmjene i dopune programa javnih potreba grada Varaždinske Toplice u 2016. godini
Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu
Odluka o privremenom financiranju grada Varaždinske Toplice

 

32. sjednica Gradskog vijeća održati će se 20. prosinca 2016. godine s početkom u 16:00 sati.

Poštovani, obavještavamo Vas da je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pogledu prijedloga odluka za narednu redovitu sjednicu Gradskog vijeća, zakazanu za dan 20. prosinca 2016. Savjetovanju možete pristupiti putem linka “Savjetovanje” iskazanog niže na našoj stranici.

Poziv za 32. Sjednicu
Proračun Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. – 2019. godinu
Projekcija proračuna za 2018. – 2019. godinu
Program javnih potreba Grada Varaždinske Toplice u 2017. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskih Toplica za 2017. godinu
Izmjene i dopune proračuna grada Varaždinske Toplice za 2016. godinu
Izmjene i dopune projekcije proračuna grada Varaždinske Toplice za 2017. – 2018. godinu
Izmjene plana razvojnih programa za 2016. – 2018. godinu
Izmjene i dopune programa javnih potreba grada Varaždinske Toplice u 2016. godini
Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
Izmjene i dopune gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Varaždinskuh Toplica za 2016. godinu
Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Varaždinske Toplice
Godišnja analiza stanja civilne zaštite na području Grada Varaždinskih Toplica za 2016. godinu
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždinske Toplice za 2017. godinu
Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Varaždinskih Toplica u razdoblju od 2011. do 2015. godine
Zaključak o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

 

31. sjednica Gradskog vijeća održati će se 29. studenoga 2016. godine s početkom u 16:00 sati.

Poštovani, obavještavamo Vas da je u tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u pogledu prijedloga odluka za narednu redovitu sjednicu Gradskog vijeća, zakazanu za dan 29. studenog 2016. Savjetovanju možete pristupiti putem linka “Savjetovanje” iskazanog niže na našoj stranici.

Poziv za 31. sjednicu

Odluka o izboru osobe za održavanje javne rasvjete

Izvještaj o radu trgovačkog društva Forum

Izvještaj gradonačelnice o stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa – 1. dio

Izvještaj gradonačelnice o stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa – 2. dio

Izvještaj gradonačelnice o stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa – 3. dio

Izvještaj gradonačelnice o stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa – 4. dio

 

30. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održati će se 22. studenoga 2016. godine s početkom u 16:00 sati

Poziv za 30. Sjednicu

Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta Hrastovec

Odluka o mrezi nerazvrstanih cersta

 

29. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održati će se 15. rujna 2016. godine s početkom u 16,00 sati

Poziv za 29. Sjednicu Gradskog Vijeća

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od značenja za Grad Varaždinske Toplice

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja javnog isporučitelja vodnih usluga Varkom-a d.d. na području Grada Varaždinskih Toplica za projekt „ Produženje vodovodne mreže visoke zone naselja Hrastovec“

Prijedlog Plana davanja koncesija za 2017. godinu

Prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždinske Toplice za 01.01.2016 – 30.06.2016.

Zaključak gradonačelnice

Izvještaj Gradonačelnice od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

 

28. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održati će se 26. srpnja 2016. godine s početkom u 16,00 sati

Poziv za 28. sjednicu Gradskog vijeca, saziv za 26. 7. 2016.

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada u 2016

Odluka o odredjivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zastite

Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa

Odluka o prodaji nekretnina

Prijedlog Odluke o poduzimanju radnji radi izgradnje obilaznice

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zastite 1

Zakljucak o usvajanju Izvjesca Vatrogasne zajednice Grada

Amandman na točku 5. prijedloga za izmjenu i dopunu Prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Varaždinskih Toplica i utvrđeni konačni prijedlog Odluke

Amandman – prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga Odluke

JAVNI NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNISTVU GRADA

Odluka o prodaji nekretnina – konacni prijedlog s amandmanom

27. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održati će se 30. svibnja 2016. godine s početkom u 16,00 sati.

Poziv za 27. sjednicu Gradskog vijeca

Odluka o poduzimanju radnji radi poboljsanja turisticko-ugostiteljske ponude Grada Varazdinskih Toplica

Odluka o poduzimanju radnji radi izgradnje zapadne cestovne obilaznice Grada Varazdinskih Toplica

Prijedlog Godisnjeg izvjestaja o izvrsenju Proracuna Grada Varaz. Toplica za 2015.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mrezi nerazvrstanih cesta u Varazdinskim Toplicama

 

 

26. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održati će se 02. svibnja 2016. godine s početkom u 16.00 sati

Poziv za 26. sjednicu Gradskog vijeca

Izvjesce Mandatne komisije

Rjesenje o izboru predsjednika Gradskog vijeca

Rjesenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeca

25. sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održat će se 29. ožujka 2016. godine s početkom u 16,00 sati.

Poziv za 25 sjednicu Gradskog vijeca

Izvjesce gradonacelnice o gospodarenje otpadom 2015

Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje objekata i uredjaja komunalne infrastrukture za 2015

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015

Izvjesce o radu gradonacelnice srpanj – prosinac 2015

Odluka o koeficijentima za obracun placa sluzbenika i namjestenika

Odluka o kupnji nekretnine

Odluka o promjeni granice naselja

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o izvrsenju plana gospodarenja otpadom u 2015

Zakljucak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Zavicajnog muzeja Varazdinske Toplice

Zakljucak o prihvacanju izvjesca gradonacelnice

Zakljucak o prihvacanju Izvjesca o obavljenoj reviziji ucinkovitosti upravljanja nekretninama

 

24. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održati će se 04. veljače 2016. godine u 16:00 sati

Poziv za 24 sjednicu Gradskog vijeca

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obracun place

Odluka o rasporedjivanju sredstava za financiranje politickih stranaka u 2016 godini

Rjesenje o imenovanju ravnateljice Djecjeg vrtica Tratincica Varazdinske Toplice

Zakljucak o davanju suglasnosti Varkomu

23. Sjednica Gradskog vijeća Varaždinskih Toplica održati će se 21. prosinca 2015. godine u 16:00 sati.

Poziv za 23 sjednicu Gradskog vijeca

Godisnja analiza stanja sustava civilne zastite

Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti

Plan razvoja sustava civilne zastite

Program gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2016

PROGRAM JAVNIH POTREBA ZA 2016 godinu

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016

plan razvojnih programa

PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORACUNA ZA 2016-2018

PRORACUN ZA 2016

Odluka o izvrsenju Proracuna