Menu

Projekti Grada Varaždinske Toplice

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095 i 2097, k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom

Kratki opis projekta

U studenom 2016. prijavili smo se na natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, na podmjeru 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta« za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095 i 2097, k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom.

Projekt je pozitivno ocijenjen, a nakon provedene  javne  nabave odobrena su nam sredstva u iznosu 667.291,19  kn od čega sredstva iz EU proračuna iznose 567.197,51 kn, odnosno 85 %, a sredstva iz proračuna RH iznose 100.093,68 kn, odnosno 15 % ukupne potpore.

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i asfaltiranje postojeće nerazvrstane ceste na čkbr. 1427, 2106, 2107, 2091, 2095, 2097; k. o. Hrastovec Toplički, u Hrastovcu Topličkom. Ovim projektom asfaltirat će se cestu u duljini od 906,67 m, širine kolnika 3,50 m, s uređenjem bankina i bermi širine 0,50 m. Rekonstrukcijom ceste riješiti će se problem oborinske odvodnje na području zahvata

Ciljevi projekta:

  • poboljšanje cestovne infrastrukture i povećanje sigurnosti u prometu, te olakšan promet i povećanje zaštitite od požara
  • poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz poboljšanje životnih uvjeta, doprinos atraktivnosti naselja Hrastovec Toplički i naselja Petkovac i njihovim razvojnim potencijalima za gospodarske aktivnosti te razvoj novih radnih mjesta, prvenstveno kroz razvoj turizma i poljoprivrede
  • poboljšanje gospodarskih, zemljopisnih i demografskih uvjeti koji se odnose na udaljenost, smanjenje stanovništva, starenje, društvenu izolaciju koje nepovoljno utječu na živote ljudi
  • rekonstrukcijom predmetne ceste poboljšati će se promet za sve poljoprivrednike koji na tom području imaju vlastite vinograde i ostale obradive površine smanjenje poteškoća ruralnog stanovništva u naseljima Hrastovec Toplički i Petkovec zbog udaljenosti od gospodarskih središta i usluga kao što su obrazovne i kulturne usluge i sportski sadržaja i sadržaja za slobodno vrijeme ali i javne i gospodarske usluge koje pružaju okolna mjesta
  • gospodarsko oživljavanje područja naselja Hrastovec Toplički i naselja Petkovec i promicanje društvene uključenosti, smanjenje siromaštva, te poboljšanje uvjeta života i razvoj privlačnosti naselja
  • u rekonstrukciju ceste ide se s ciljem da se poboljša stanje cesta na području cijele Varaždinske županije

Rezultati projekta:

Rezultati su kvalitativno mjerljivi prvenstveno u smislu poboljšanog prometa te bržeg i lakšeg prometovanja predmetnom cestom za sve korisnike bili oni svakodnevni korisnici koji prolaze rutom koja se misli rekonstruirati ili turisti koji će zbog boljeg prometnog rješenja posjećivati područje Grada Varaždinske Toplice. Osim što cesta povezuje naselja Hrastovec Toplički i Petkovec, u Petkovcu se nalazi područna osnovna škola koju koriste djeca iz Hrastovca. Također cesta vodi do važnog gospodarskog objekta a to je Stočarska farma poduzeća Stočar d. o. o. u Hrastovcu i povezuje se s lokalnom cestom LC25145. Nerazvrstana cesta u Hrastovcu vodi i do planirane buduće vodospreme u  naselju Petkovec. Oko Hrastovca nalaze se površine pod vinogradima koje intenzivno obrađuju poljoprivrednici iz Hrastovca pa će nerazvrstana cesta omogućiti bolje prometovanje poljoprivrednika sa poljoprivrednim kulturama i lakši pristup tržištu.

Rezultati su kvantitativno mjerljivi jer se predmetnom investicijom planira rekonstruirati cesta u duljini od 906,67 m, širine kolnika  3,50 m, s uređenjem bankina i bermi širine 0,50 m, te rješenjem odvodnje ceste, što je za Grad Varaždinske Toplice od posebne važnosti želi li konkurirati više razvijenim općinama i gradovima u okolici. Predmetnom će investicijom biti riješen i problem oborinskih vode na cijeloj dionici rekonstruirane ceste, te se time očekuju značajne uštede zbog smanjenja troškova održavanja iste.

Ovim projektom će se poboljšati  gospodarski, zemljopisni i demografski uvjeti jer će se ostvariti kvalitetna prometna veza između Hrastovca Topličkog i naselja Petkovec sa ostalim gospodarskim središtima.

Provedba projekta :

Temeljem provedenog javnog natječaja i potpisanog ugovora, radove izvodi poduzeće Niskogradnja Huđek d.o.o. iz Petrijanca. Prije zime izvođač je uveden u posao te je obavljeno  geodetsko  iskolčenje trase.  Zbog ulaska u period nestabilnih vremenskih uvjeta radovi su privremeno prekinuti te je dogovoreno da se nastave početkom mjeseca travnja.

Završetak radova se planira do sredine svibnja 2019. godine.

 

Nakon završetka radova i dobivanja uporabne dozvole bit će isplaćena bespovratna sredstva iz poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice, Referentni broj ugovora: KK.06.3.1.03.0060.

Opis projekta

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Varaždinskim Toplicama  doprinijeti će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište kroz osiguranje odvojenog prikupljanja komunalnog otpada ulaganjem u izgradnju reciklažnog dvorišta za Grad Varaždinske Toplice i kroz informativno-obrazovne aktivnosti za stanovnike Grada Varaždinske Toplice.

Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i izgradnja reciklažnog dvorišta (RD) za Grad Varaždinske Toplice osigurat će se projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta Varaždinske Toplice“, dok će se podizanje svijesti o važnosti odvajanja otpada kao i ulozi RD-a u lokalnoj zajednici postići provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti, a sve kako bi se povećala stopa odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjila količina otpada koji se odlaže na odlagalište. Iznad zbrinjavanja otpada u hijerarhiji gospodarenja otpadom nalazi se RD koje je svojevrstan podsustav odvojenog skupljanja i iskorištavanja otpada. Grad će provedbom projekta omogućiti da se veća količina otpada racionalno iskoristi dok će smanjiti količinu otpada na odlagalištu za 192 tone, u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole za RD na lokaciji Škarnik, koja se mora trajno odložiti na prihvatljiv način za okoliš.

Lokalna zajednica će se u sklopu projekta informirati o reciklažnom dvorištu provedbom informativno-obrazovnih aktivnosti, kao i o korištenju sustava na održiv i okolišno koristan način i njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području Grada Varaždinske Toplice. S ciljem informiranja lokalnog stanovništva, podizanjem razine svijesti o važnosti gospodarenja otpadom i ulozi zajednice u procesu gospodarenja otpadom, organizirati će se planirane informativno-obrazovne aktivnosti. Za potrebe

pripreme sadržaja u informativno-obrazovnim aktivnostima projekta, organizirati će se javne tribine s lokalnom zajednicom s donošenjem relevantnih zaključaka. Na vrhu hijerarhije gospodarenja otpadom je izbjegavanje i smanjenje količine otpada, stoga će informativno-obrazovne aktivnosti ujedno pripremiti

stanovništvo za takvo odgovorno ponašanje i donošenje korisnih odluka za zaštitu okoliša uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje koje utječe na cijelu lokalnu zajednicu.

Cilj projekta

Provedbom projekta će se ostvariti sljedeći pokazatelji:

  • ukupna predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u RD-u u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole će

biti 192 tone, što predstavlja i količinu izbjegnutog otpada na odlagalištu, a ujedno rezultira smanjenjem CO2 zbog recikliranog materijala od

91tCO2eq,

  • 80% stanovništva obuhvaćeno provedenim info.-obrazovnim aktivnostima na području Prijavitelja koje će biti upoznato s ulogom RD-a u

cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima što će doprinijeti povećanju stope odvojenog

prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište,

  • info.-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje RD-a i pravilno odvajanje otpada u kućanstvima na području grada Varaždinskih Toplica i to:

javna tribina, radio emisije (2), radionice (2), „Dani otvorenih vrata RD Varaždinske Toplice“, brošura o RD-u, s naputcima za korištenje i pravilno odvajanje otpada, recikliranju – stanovnike Grada Varaždinske Toplice, ciljane skupine projekta informirali o reciklažnom dvorištu, njegovoj funkciji u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom na području prijavitelja te načinu korištenja njegovih sastavnica s naglaskom na RD.

Podaci o nositelju projekta

Grad Varaždinske Toplice
Ulica maršala Tita 4
42223 Varaždinske Toplice
www.varazdinske-toplice.hr

Kontakt osoba za provođenje projekta

Ivan Pokos, stručni suradnik za komunalne djelatnosti
tel: +385 (0)42 352 466
e-pošta: ivan.pokos@varazdinske-toplice.hr

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 2.367.269,30 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 1.968.204,00  kuna
Trajanje projekta: 5. veljače 2018 do prosinca 2019.

Više informacija o EU fondovima dostupno je na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Sadržaj mrežnih stranica isključiva je odgovornost Grada Varaždinske Toplice.

PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO

Grad Varaždinske Toplice jest, kao partner, uključen u projekt “PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO”. Riječ je o projektu Izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Varaždina kao nositelja projekata te jedinica lokalne samouprave – Grada Varaždinskih Toplica, Grada Vodica te Općina Mali Bukovec, Sveti Đurđ, Vidovec i Veliki Bukovec. Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020. „KK.06.3.1.07.0055“, provedba ovog projekta sufinancira se iz sredstava Europske unije, i to Kohezijskog fonda u ukupnom iznosu od 1.020.000,00 kuna. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.200.000,00 kuna.

Provedba projekta planirana je u nizu aktivnosti informativno edukacijske naravi, u vidu održavanja odgovarajućih tribina i radio emisija uz potporu stručnjaka za gospodarenje otpadom, održavanja radionica u školama i dječjim vrtićima, pripreme i podjele odgovarajućih tiskanih materijala – brošura, letaka, plakata i slično. Polazeći od stava da pravilna izobrazba o održivom gospodarenju otpadom započinje od najmanjih nogu, projektne aktivnosti su posebno prilagođene radu s djecom predškolske i školske dobi, putem radionica, natjecanja, posebnih igara, bojanki i slično.

Projekt se provodi pod jedinstvenim motom:

NEMA VIŠE KANTICE ZA SVE!

 

Informirajte se o razvrstavanju vašeg otpada

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA

Naziv projekta: “PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO”

Naziv korisnika: Grad Varaždin, Općina Mali Bukovec, Općina Sveti Đurđ, Općina Vidovec, Općina Veliki Bukovec, Grad Varaždinske Toplice i Grad Vodice

Ukupna vrijednost projekta: 1.200.000,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 1.020,000,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 9. srpnja 2018. do 9. ožujka 2020. godine

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Grada Varaždina

Kontakt za više informacija o projektu: Grad Varaždin – Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, Telefon: 042 658 022

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr i stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova www.strukturnifondovi.hr.

Naša internet stranica koristi kolačiće kako bi vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naše uvjete korištenja. Pregledavanjem web stranice slažete se s korištenjem kolačića.
Prihvaćam kolačiće

Skip to content